• Váš specialista na stínící techniku

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnost Riplex s.r.o., IČ 068 32 792, sídlem Jablůnka, Jablůnka 274, PSČ 756 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložce 73483, e-mail: info@riplex.cz
(dále jen „Společnost“),

jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.riplex.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“ 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě, kdy kontaktujete Společnost prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem
o její služby či zboží, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:

 1. jméno a příjmení,
 2. identifikační číslo,
 3. datum narození,
 4. adresa,
 5. telefonní číslo,
 6. e-mailová adresa.

Na základě podmínek společnosti Google LLC a za účelem umožnění provozování webových stránek společnost využívá sběr tzv. „cookies“. Požadavek na sběr cookies vychází jednak z nutnosti provozování webových stránek, kdy tzv. „funkční“ cookies jsou nezbytné k jejich řádnému provozování a nevztahuje se na ně podmínka udělení Vašeho souhlasu, a jednak z podmínek vyžadovaných společností Google LLC. Společnost sama jiné, než funkční cookies, či jiné elektronické údaje (IP adresy, apod.), nijak nevyužívá, a to ani k personalizaci webu, k cílené reklamě, či za jakýmkoli jiným účelem. Soubory cookies jsou využívány společností Google LLC dle jejich zásad ochrany soukromí a smluvních podmínek. Rozsah, účel a nastavení cookies, které jsou poskytovány společnosti Google LLC, je výlučně Vaší volbou, kdy máte právo ovlivnit rozsah a účel sledovaných „cookies“v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti Google LLC. V případě, že máte zájem změnit nastavení cookies souborů oproti standardnímu nastavení společnosti Google LLC, či o bližší informace, navštivte prosím webovou stránku https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Na tuto stránku můžete být přesměrování rovněž kliknutím na příslušnou část tzv. cookie lišty na www.vrvs.cz – link „Zjistit více“. Tímto způsobem budete přesměrováni přímo na výše uvedené stránky společnosti Google LLC, kde máte k dispozici nezbytná poučení, informace a návody, jak nastavit rozsah a druh Vašich cookies a omezit účel jejich užívání způsobem odpovídajícím Vašim potřebám a Vašemu svobodnému rozhodnutí.

 1. Účel zpracování

Údaje, které Společnosti poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy) povinnosti – se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání kupní smlouvy. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve čl. I písm. a) až d) má za následek neuzavření kupní smlouvy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.

Ve vztahu k souborům cookies – viz. čl. I.

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně zpracovává sama svými zaměstnanci. Osobní údaje Společnost nicméně může dále poskytnout následujícím osobám:

 • Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností Společnosti.
 • Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb.
 • Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání.
 • Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky.

A to vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného má společnost Google LLC, jakožto nadnárodní korporace se sídlem mimo EU a EHP, přístup k Vašim souborům „cookies“ co do druhu a rozsahu Vámi provedeného nastavení – k tomu blíže viz. čl. I.

Společnost poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). V nezbytně nutných případech je Společnost oprávněna použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Společností a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům apod.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat:

 1. po dobutrvání smluvních povinností mezi Vámi a Společností,
 2. po dobu, kdy je tyto údaje Společnost povinna archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle však 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční plnění dle příslušného smluvního vztahu,
 3. Vaši e-mailovou adresu výlučně po dobu, kdy bude trvat Váš souhlas se zasíláním newsletteru Společnosti.

 1. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke Společností prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo vznést námitku proti zpracování,
 2. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 1. Právo na přístup k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vašeosobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 2. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že lze požádat Společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit zpracování, (iii) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak Společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 5. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Společnost a sdělit ji, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu ke Společností zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze zákona či smluvní povinnosti apod.).
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
 7. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Společnost dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Společnosti písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Společnosti v záhlaví těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

 1. Zpracování osobních údajů dětí

Webové stránky Společnosti nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let Společnost nezpracovává.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na kontaktech uvedených v záhlaví těchto zásad nebo zveřejněných na webu www.riplex.cz