• Váš specialista na stínící techniku

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Riplex s.r.o., IČ 068 32 792,

sídlem Jablůnka, Jablůnka 274, PSČ 756 23,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddílu C, vložce 73483

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vyplývajících z koupě zboží prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (e-shop) – internetového obchodu www.riplex.cz mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím, jakožto spotřebitelem, a to v souladu s příslušnými právní přepisy, zejména ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici každému kupujícímu i osobě, která projeví zájem o koupi zboží od prodávajícího, když tyto jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.riplex.cz. Kupující odesláním své objednávky, tedy návrhu na uzavření kupní smlouvy, potvrzuje, že se v době před učiněním objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy s obsahem Všeobecných obchodních podmínek seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Obsah Všeobecných obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Změnou či doplnění Všeobecných obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předcházejícího znění Všeobecných obchodních podmínek. Smluvní strany jsou oprávněny upravit svá práva a povinnosti z kupní smlouvy odchylně od obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž ujednání kupní smlouvy se aplikují přednostně před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající:

obchodní společnost: Riplex s.r.o.

IČ: 068 32 792

sídlem: Jablůnka, Jablůnka 274, PSČ 756 23

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73483

tel: +420 734 105 935

e-mail: info@riplex.cz

 

Kupujícím je fyzická osoba starší 16 let odesílající objednávku prostřednictvím e-shopu, která je zároveň spotřebitelem, tedy kupuje zboží mimo výkon své podnikatelské činnosti a koupě zboží s jeho podnikatelskou činností nijak nesouvisí. V případě, kdy kupující není spotřebitelem, se tyto VOP nepoužijí a na práva a povinnosti smluvních stran se použijí obecná ustanovení právních předpisů, zejm. pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) ve znění účinném ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy.

 

 1. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá výlučně prostřednictvím webového rozhraní („internetových stránek“) prodávajícího, a to www.riplex.cz. Zboží vystavené prodávajícím v e-shopu není návrhem na uzavření smlouvy. Zboží vystavené v e-shopu má pouze informativní charakter.

Kupující vyhotoví objednávku prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.riplex.cz a tuto následně rovněž prostřednictvím e-shopu Prodávajícímu odešle. (viz. dále). Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je starší 16 let, mladší osoby nesmí objednávku odeslat. Odesláním řádně vyplněné objednávky je učiněn vůči Prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupující je obsahem své objednávky vázán, a to po dobu 20 dní od doručení této objednávky Prodávajícímu. Informace, které Kupující uvede v objednávce, jsou považovány za správné a odpovídající požadavkům a vůli Kupujícího.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku akceptace objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím, kdy prodávající učiní tuto akceptaci vůči Kupujícímu odesláním akceptace – potvrzení objednávky elektronickými prostředky, a to e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Součástí potvrzení objednávky je rovněž výzva k uhrazení kupní ceny. V případě, že Kupující kupní cenu ve stanovené lhůtě neuhradí, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o potvrzení obsahu kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Prodávajícího. V případě, že Kupující toto potvrzení Prodávajícímu neposkytne ve stanovené lhůtě, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy do okamžiku, než Prodávající odešle Kupujícímu akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy. V případě, že obě právní jednání jsou učiněna ve stejný den, rozhoduje čas právního jednání.

Kupující vyplní objednávku prostřednictvím internetových stránek www.riplex.cz, ve které mimo jiné vyplní údaje o vlastnostech předmětu kupní smlouvy (jako jsou druhové určení předmětu kupní smlouvy, jeho rozměry, provedení či barvu) a to z nabídky e-shopu v internetovém rozhraní, přičemž po určení těchto vlastností mu bude v objednávce sdělena výše kupní ceny. Kupující je zejména povinen seznámit se s uvedeným účelem zboží dle jeho vymezení výrobcem a obecné kategorizace zboží (typ, charakter a účel užívání zboží). Takto zvolené zboží se ukládá do sekce „košík“. Po ukončení výběru zboží kupující vstoupí do sekce „košík“, kde nalezne přehled vybraného zboží. V uvedeném přehledu kupující může odstranit zboží, které nepožaduje zakoupit; po ukončení výběru prostřednictvím příslušné ikony může pokračovat v objednávání zboží, tedy ve vyplnění formuláře, který se mu zobrazí. Kupující je povinen uvést veškeré požadované údaje úplně a pravdivě, přičemž se má za to, že osoba uvedená ve formuláři je osobou odesílající objednávku (kupujícím). Kupujícímu je dále umožněna volba dopravy a způsob hrazení kupní ceny. Před finálním odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat obsah objednávky, včetně specifikace požadovaného zboží, kupujícím zadaných údajů o jeho osobě a požadované přepravě a platbě kupní ceny, popř. dalších zadaných údajů (zejm. místo dodání odlišné od bydliště kupujícího). Kupující je oprávněn zadané údaje změnit, a to prostřednictvím příslušných ikon, kterými se lze vrátit zpět k počátku objednávky. Proces objednávání lze ukončit rovněž ukončením příslušného internetového prohlížeče. V okamžiku, kdy kupující překontroluje objednávku a prostřednictvím příslušné ikony objednávku odešle, je učiněn závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a kupující je objednávkou vázán. Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, což potvrdí prostřednictvím příslušné ikony, v opačném případě mu odeslání objednávky nebude umožněno. Údaje, které kupující uvedeno v části „Poznámka k nákupu“ mají pouze a výlučně informativní charakter, přičemž nejsou součástí obsahu objednávky – tedy návrhu na uzavření kupní smlouvy. V případě akceptace návrhu objednávky Prodávající neakceptuje text uvedený v části „Poznámka k nákupu“ a tento text se nestává obsahem kupní smlouvy.

Kupujícímu bude neprodleně po odeslání objednávky zaslán e-mail, ve kterém prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy, přičemž bude uveden obsah uzavřené smlouvy (předmět zboží včetně jeho specifikace, cena zboží, údaje o kupujícím, dopravě a úhradě kupní ceny apod.) a připojen text těchto VOP, nebo e-mail, ve kterém prodávající uplatní výhradu nedodání zboží a zrušení kupní smlouvy za podmínek uvedených viz. výše.

 1. Úhrada kupní ceny

Kupující je povinen uhradit kupní cenu a náklady na dopravu zboží způsobem, kterým si zvolil před odesláním objednávky.

 

Náklady na dopravu jsou nezávislé na vůli prodávajícího a jejich skutečná výše se odvíjí od vůle třetí osob – dopravců zboží. Prodávající se zavazuje požadovat po kupujícím úhradu pouze skutečně vynaložených nákladů na dodání zboží, není-li sjednán, nebo prodávajícím v průběhu uzavírání objednávky uvedeno jinak. O těchto skutečnostech, stejně jako o aktuální výši nákladů na dopravu je kupující informován v procesu uzavírání kupní smlouvy, resp. při vyhotovení objednávky.

 

Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu včetně veškerých souvisejících nákladů – nákladů na dopravu apod. ve lhůtě stanovené v „Potvrzení objednávky“, a to před odesláním předmětu kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny byť o jediný kalendářní den, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající tímto výslovně upozorňuje kupujícího, že předmět kupní smlouvy nebude před celou úhradou kupní ceny a souvisejících nákladů odeslán. Smluvní strany berou na vědomí, že na závazkový vztah založený kupní smlouvou nebude aplikováno ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 

Kupující se zavazuje označit platbu kupní ceny variabilním symbolem, který je uveden v „Potvrzení objednávky“.

 

Kupující může uskutečnit úhradu zejména pomocí bankovního převodu, tzv. online bankovního převodu nebo přes platbu kartou online. Kupní cena se má za uhrazenou okamžikem připsání finančních prostředku na bankovní účet prodávajícího.

 

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem požadovaným kupujícím při odeslání objednávky, a to prostřednictvím třetí osoby – dopravce zboží, pakliže kupující nezvolí možnost osobního odběru v provozovně prodávajícího. Prodávající odevzdá řádně zabalené zboží příslušnému dopravci k dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce, a to nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uhrazení celé kupní ceny a souvisejících nákladů dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek. Dopravce následně dodá zboží kupujícímu v termínech, způsobem a postupem dle pravidel a předpisů upravujících činnost dopravce.

 

Kupující je povinen zboží – předmět kupní smlouvy od přepravce převzít, a to dle pokynů, které obdrží od přepravce před dodáním zboží.

 

Prodávající upozorňuje kupujícího, že je povinen při převzetí zboží od přepravce neprodleně překontrolovat neporušenost obalu zboží i neporušenost zboží samotného. V případě, že je obal zboží porušen nebo je porušeno samo zboží, je kupující povinen tuto skutečnost sdělit neprodleně přepravci. Pokud kupující potvrzení svým podpisem přepravci dodání zásilky, potvrzuje, že zboží bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou a zboží nebylo přepravou poškozeno. Pro uplatnění vad zboží budou významné pouze a výlučně skutečnosti, které kupující prokazatelným způsobem oznámil přepravci v době převzetí zásilky.

 

 1. Základní práva a povinnosti stran

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje, že zboží převezme. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o absenci vad. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to písemně požádá.

 

Prodávající upozorňuje výslovně kupujícího, že barvy a odstíny barev zvolené pro provedení zboží při vyhotovení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy mohou být ovlivněny zařízením, které kupujícího použil při vyhotovení objednávky (monitor), tedy skutečná barva či odstín zboží se může lišit, přičemž se nejedná o rozpor s kupní smlouvou ani o vadu zboží.

 

 1. Práva z vad

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží při převzetí, bez ohledu na okamžik, kdy se vada projeví, popř. za vadu, která vznikla až po předání zboží kupujícímu, pokud vznikla v důsledku porušení povinností prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí zejm. v případě, kdy opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kupující je seznámen se skutečností, že životnost zboží může být kratší než záruční doba 24 měsíců, a to v závislosti na druhu zboží, účelu užívání, ke kterému je určen, charakteru zboží, popř. dalších skutečnostech, na základě kterých může dojít k opotřebení zboží před uplynutím záruční lhůty.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Na žádost kupujícího prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Má-li zboží vady, kupující může požadovat:

 1. bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),
 2. dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
 3. Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo alternativně ke všem výše uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Kupující má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to dodáním zboží na adresu jeho sídla.

 

Kupující při uplatnění reklamace popíše vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je vhodné uvést také podmínky, za kterých se projevuje.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.

 

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem uvedeným v objednávce.

 

V případě, že je vada odstraňována opravou zboží, zavazuje se prodávající vadu tímto způsobem odstranit ve lhůtě 30 kalendářních dnů od okamžiku převzetí zboží od kupujícího.

 

 1. Informování o právech spotřebitele a poučení

Kupujícímu náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v§ 1810an. Občanského zákoníku, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

 

V případě vadného plnění prodávajícího má kupující, vyjma práv uvedených ve čl. VI. těchto VOP, také právo na náhradu způsobené škody dle ustanovení § 2894an. NOZ, kdy objektivní odpovědnost Prodávajícíjako odborné osoby se řídí především § 2950 NOZ, popř. § 2913 NOZ.

 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním obecných povinností v oblasti obchodu a služeb provádějí též příslušné živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (viz. čl. VIII. VOP).

 

V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

 1. Ochrana osobních údajů, informování a poučení Kupujícího

Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů Kupujícího poskytnutých v souladu s těmito VOP na základě objednávky a uzavřené kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, především s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“

 

Osobní údaje Kupujícího jsou poskytnuty a zpracovány za účelem:

 • Plnění smluvních povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP
 • Plnění účetních a daňových povinností Prodávajícího vůči České republice vyplývajících z Kupní smlouvy

Neposkytnutí osobních údajů má za následek neuzavření kupní smlouvy. Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování, nebo k profilování.

 

Osobní údaje Kupujícího budou dále poskytnuté následujícím osobám:

 • Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností Prodávajícího.
 • Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb v souvislosti s provozováním e-shopu Prodávajícího v rámci uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP.
 • Doručovatelům zboží za účelem jeho doručení Kupujícímu dle těchto VOP.
 • Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Prodávajícího na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky.

A to vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Prodávající poskytne osobní údaje Kupujícího také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). V nezbytně nutných případech je Prodávající oprávněn použít osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo zájmem, právy a svobodami Kupujícího – jedná se např. o situace právních sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům apod.

 

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání smluvních povinností z kupní smlouvy a po dobu, kdy je tyto údaje Prodávající povinen archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskutečnilo plnění dle kupní smlouvy.

 

Kupujícímu náleží následující práva

 1. Právo na přístup k osobním údajům u Prodávajícího, což znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje Kupujícího jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 2. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že lze požádat Prodávajícího o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Prodávající musí vymazat osobní údaje Kupujícího, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování (iii) Kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) Kupující popírá přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů Kupující požaduje pouze omezit zpracování, (iii) Prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující ano (iv) nebo pokud Kupující vznesl námitky proti zpracování, pak Prodávající může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Kupujícího, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že Kupující má právo získat svéosobní údaje, které poskytl Prodávajícímu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aje-li to technicky proveditelné, má právo, aby Prodávající tyto údaje předal jinému správci.
 6. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že lze u Prodávajícího podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování osobních údajů Kupujícího, na základě které Prodávající dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy, právy nebo svobodami Kupujícího.

Veškerá svá práva může Kupující uplatnit u Prodávajícího písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Prodávajícího uvedených ve čl. I. VOP.

 

Nad rámec shora uvedených práv má Kupující právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, právech Kupujícího a povinnostech Prodávajícího lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

 

 1. Ukončení smlouvy

Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že dle ustanovení §1837 písm. d) NOZ není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Kupující bere na vědomí, že předmětem kupní smlouvy s prodávajícím je právě zboží, které je dodáváno dle jeho přání a pro jeho osobu, tedy je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byla objednávka doručena prodávajícímu.

 

Kupující je oprávněn odstoupit do kupní smlouvy v případě, že:

 1. zboží nebude dodáno kupujícímu ani ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání objednávky,
 2. v případě uplatnění vad za podmínek výše uvedených,
 3. případně jiným způsobem přiznaným mu NOZ nebo jiným právním předpisem, když práva kupujícího založená právními předpisy na ochranu spotřebitele nejsou smluvními ujednáními mezi kupujícím a prodávajícím žádným způsobem omezena.

V případě takového odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a není možné ji uzavřít v jazyce jiném.

 

Prodávající archivuje smlouvu v elektronické verzi v místě aktuální archivace svých obchodních dat, zejména pak v sídle obchodní společnosti.

 

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

 

Kupní smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnou formou.

 

Tato smlouva je uzavřena prostředky elektronické komunikace na dálku, přičemž Prodávající se zavazuje neprodleně po jejím uzavření zaslat Kupujícímu její znění spolu s přílohami v textové formě na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu.

 

                                                                                               Riplex s.r.o.